Uzdatnianie wody

Woda pobierana ze studni lub z sieci wodociągowej często zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia, które mają wpływ na jej smak, zapach, i parametry fizykochemiczne. Skuteczne uzdatnianie wody jest procesem wieloetapowym, który w sposób istotny zależy od jakości czerpanej wody od jej przeznaczenia i dobowego zużycia. Inne wymagania dotyczą wody używanej do celów grzewczych czy technologicznych, a inne wymagania stawiane są wodzie używanej do celów konsumpcyjnych.

Pierwszym etapem uzdatniania wody jest filtracja wstępna, uzyskiwana najczęściej za pomocą filtrów mechanicznych. Filtracja ma na celu usunięcie z wody wszelkich zawiesin i ciał stałych, co skutecznie zabezpiecza instalację i pozostałe urządzenia uzdatniające wodę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamuleniem.

Skutecznym i tanim rozwiązaniem problemu czystej wody w kuchni są filtry do wody montowane standardowo w podwójnych i potrójnych zestawach. Filtracja może być prowadzona na węglu aktywnym. Granulowany węgiel aktywny jest produktem wytwarzanym z wyselekcjonowanych gatunków węgli i odznacza się doskonałą zdolnością absorpcyjną. Ma strukturę porowatą i występuje w postaci wytłoczek lub granulek. Filtry węglowe zatrzymują rozpuszczone w wodzie substancje organiczne, chlor, fenole oraz inne substancje wpływające na smak, zapach i barwę wody.

Często stosowanymi filtrami są także filtry wyposażone w stały element filtracyjny w postaci siatki wykonanej ze stali nierdzewnej lub wkład filtracyjny wykonany z materiałów syntetycznych. Na szczególną uwagę zasługują filtry, w których dzięki specjalnej konstrukcji wytwarzany jest ruch wirowy. Takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi efektywność pracy filtra.

Osobnym zagadnieniem jest obecność w wodzie składników mineralnych, głównie żelaza i manganu. Nadmiar soli żelaza powoduje korozję instalacji wodociągowej lub grzewczej. Obecność w wodzie manganu oprócz szkodliwego wpływu tego pierwiastka na zdrowie człowieka, jest także przyczyną wystąpienia korozji galwanicznej w instalacjach miedzianych. Proces usuwania żelaza z wody polega na wytrąceniu rozpuszczonych w wodzie związków żelaza w postaci związków nierozpuszczalnych, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem przebiegu procesu jest odpowiednie napowietrzanie wody. Pod wpływem tlenu dostarczonego w czasie procesu napowietrzania wodorotlenek żelazawy przechodzi w wytrącający się z wody wodorotlenek żelazowy. W wyniku zachodzącej reakcji powstaje kwas siarkowy, który może obniżyć odczyn wody do wartości PH <5, przy której proces odżelazienia ustaje. W takim przypadku, o ile woda nie zawiera dostatecznej ilości węglanów samorzutnie zobojętniających kwasy, należy ją zalkalizować wodorotlenkiem wapnia.

Związki manganu występują w wodach równocześnie ze związkami żelaza jednak w ilościach znacznie mniejszej. Usuwanie manganu jest procesem identycznym z odżelazieniem, dlatego zazwyczaj obydwa procesy prowadzone są w jednym urządzeniu. Proces utleniania manganu przebiega znacznie wolniej niż utlenianie żelaza, dlatego usuwanie manganu z wody wymaga zwykle wielostopniowej filtracji. Jeśli jednak pH wody jest >10, to oba procesy można przeprowadzić podczas filtracji jednostopniowej. To, czy żelazo i mangan uda się usunąć w jednym stopniu filtracji, zależy jednak również od składu chemicznego wody, prędkości filtracji, rodzaju złoża filtracyjnego i zastosowanych katalizatorów. Często jedynym i skutecznym sposobem wyeliminowania manganu z wody jest zastosowanie ponownej filtracji, której poddaje się wodę pozbawioną żelaza w pierwszym stopniu filtracji.

Oferowane na rynku odżelaziacze serii EKO-OPTIMO skutecznie usuwają z wody żelazo i mangan. Są wyposażone w nowoczesne głowice sterujące i wysokowydajne złoża o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu. Urządzenia wyposażone są w elektroniczny lub elektromechaniczny kontroler nadzorujący cykl płukania złoża.

Związki wapnia i magnezu występujące w wodzie najczęściej w postaci węglanów, siarczanów i chlorków wpływają na zwiększenie twardości wody. Przynosi to negatywne skutki w postaci powstawania kamienia w instalacjach i urządzeniach technicznych, co w efekcie znacznie obniża ich sprawność. Zmiękczanie wody, czyli usuwanie z niej węglanów wapnia i magnezu, może odbywać się różnymi metodami. Jedną z nich jest metoda termiczna, w której rozkład wodorowęglanów następuje pod działaniem wysokiej temperatury. Inną metodą jest dodanie do wody odpowiednich środków chemicznych. Kolejnym sposobem jest zmiękczanie wody na drodze wymiany jonowej, która dokonuje się na żywicach jonowymiennych. Proces wymiany jonowej polega na przepuszczeniu uzdatnionej wody przez złoże, w którym następuje wymiana jonów wapnia i magnezu znajdujących się w wodzie na jony sodu. W miarę użytkowania zmiękczacza złoże traci swoje właściwości, dlatego co pewien czas konieczne jest przeprowadzenie regeneracji złoża. Urządzenia do zmiękczania składają się najczęściej z kolumny ze złożem, zbiornika solankowego oraz sterownika.

Innym sposobem zmiękczania wody jest metoda magnetyczna lub elektromagnetyczna. Metoda polega na polaryzacji ładunków jonów wapnia i magnezu, co sprawia, że w wyniku odpychania się ładunków nie dochodzi do osadzania się kamienia. Efektywnym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem zlikwidowania problemów z twardą wodą jest zastosowanie elektromagnetyzerów indukcyjnych nowej generacji. Elektromagnetyzery to urządzenia powstałe na bazie oddziaływania na ciecze polem magnetycznym o częstotliwości fal radiowych. Urządzenia te są znacznie bardziej efektywne od tradycyjnych magnetyzerów. Elektromagnetyzery składają się z mikroprocesora umieszczonego w plastikowej obudowie, oraz z izolowanych przewodów miedzianych (anten) owijanych na zewnętrznej stronie rur, przez które przepływa woda. Anteny przekazują do cieczy unikalne kombinacje fal radiowych o niskiej częstotliwości a wytworzona w ten sposób pętla indukcyjna powoduje, że wapń i magnez mają ładunek dodatni, co sprawia, że odpychają się od siebie nawzajem i nie dochodzi do tworzenia się kamienia wapiennego. Zmniejsza się także napięcie powierzchniowe wody. Działanie urządzenia nie wpływa na chemiczny skład wody, jako że nic do niej nie jest dodawane ani z niej usuwane. Elektromagnetyzery przeznaczone są do pracy w instalacjach ciepłej i zimnej wody, w instalacjach grzewczych, a także specjalistycznych instalacjach przemysłowych.

Znakomitą i skuteczną metodą zapewnienia czystej wody jest metoda bazująca na systemie odwróconej osmozy. Odwrócona osmoza połączona z systemem filtrów osadowych i aktywnych pozwala otrzymać wodę pozbawioną zanieczyszczeń i szkodliwych związków chemicznych. Odwrócona osmoza jest procesem, którego istotą jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Proces ten przebiega dzięki zastosowaniu półprzepuszczalnych membran, przez które mogą przeniknąć jedynie cząsteczki wody. Woda przechodząc pod ciśnieniem przez membranę z roztworu o większym stężeniu do roztworu o stężeniu mniejszym, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które są odprowadzane do ścieków. Tak oczyszczona woda nadaje się do picia bez przegotowania, nie pozostawia osadu kamiennego w czajnikach, żelazkach, ekspresach i jest pozbawiona czynników wywołujących uczulenia. Systemy odwróconej osmozy wyposażone są w membrany o wydajności do 190 litrów na dobę, kilkunasto litrowe zbiorniki oraz osobne krany montowane na zlewie.

Woda występująca w środowisku naturalnym zawiera również różnego rodzaju zanieczyszczenia organiczne będące źródłem wirusów i bakterii. Aby mogła być użyta do spożycia musi najpierw zostać poddana dezynfekcji w celu uzyskania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. Jedną z metod dezynfekcji jest ozonowanie. Jest to jednak metoda skomplikowana i kosztowna, stąd najczęściej dezynfekcję wody przeprowadza się za pomocą chlorowania. Chlorowanie, jakkolwiek skutecznie dezynfekujące wodę, przynosi jednak efekty uboczne w postaci znacznego obniżenia jej walorów smakowo-zapachowych. Efektu tego nie daje dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym. Jest to nowoczesna i bardzo skuteczna metoda eliminacji drobnoustrojów, która nie zmienia walorów smakowych i parametrów fizykochemicznych wody.

Oferowane na rynku urządzenia serii SUV GOLD, wyposażone w emitery ultrafioletu posiadają możliwość zdalnego monitorowania pracy urządzenia. Specjalistyczne firmy oferują także wielofunkcyjne automatyczne instalacje uzdatniania wody. Kompletna instalacja składa się ze sterownika elektronicznego, czasowego lub objętościowego, kolumny jonowymiennej, zbiornika solankowego oraz złoża o właściwościach jonowymiennych, zmiękczających, filtracyjnych, adsorpcyjnych i neutralizujących. Takie instalacje usuwają wapń, żelazo, mangan poprzez wymianę jonową, amonu, siarkowodór i chlor i innych związków poprzez adsorpcję, a ponadto efektywnie zmiękczają wodę, regulują wartość pH oraz filtrują zanieczyszczenia organiczne i nierozpuszczalne związki i zawiesiny nieorganiczne.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)