Plany domów - projekt budowlany

Często przy wyborze projektu inwestor decyduje się na wybór gotowego projektu. Zgodnie z dokumentem wydanym przez Dyrekcję Departamentu Architektury i Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1994 roku za gotowy projekt budowlany uważa się „wydawnictwo w postaci druku, kserokopii, kopii na papierze światłoczułym, zawierające opracowanie projektowe obiektu budowlanego o zakresie co najmniej projektu architektoniczno-budowlanego, spełniające wymogi wynikające z przepisów obowiązujących dla takiego opracowania”.

 

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie na podstawie projektu budowlanego, przy spełnieniu wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego. Projekt taki składa się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego. Podstawę prawną projektu budowlanego stanowią wytyczne zawarte w art. 34 Prawa Budowlanego, natomiast szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego konkretyzuje § 4 ust.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133), według którego „…projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymogi rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu go do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po sporządzeniu stosownego projektu zagospodarowania działki lub terenu”.

 

1.jpg

 

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać konkretne rozwiązania techniczne obejmujące formę i konstrukcję projektowanego obiektu z uwzględnieniem jego funkcji. Kompletne opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego składa się z części opisowej i rysunkowej, obejmującej kompletny opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i rysunki projektowe. W przypadku adaptacji projektu gotowego należy również określić zakres obowiązków projektanta adaptującego oraz zakres zmian wykonywanych w projekcie, respektujących prawa autorskie. Prawa autorskie dotyczą wszystkich opracowań zawartych w danym projekcie tj. koncepcji projektu, rozwiązań w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym i instalacyjnym. Ponieważ rozwiązania projektowe chronione są prawem autorskim, toteż nie można wprowadzać żadnych zmian bez uzyskania pisemnej zgody dysponenta praw autorskich. Wyjątek stanowią zmiany z góry przewidziane jako dopuszczalne, które może wprowadzić projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego, w oparciu o odpowiedni zapis upoważniający znajdujący się w dokumentacji.

 

Części rysunkowa projektu obejmuje rzuty wszystkich kondygnacji, wszystkie charakterystyczne przekroje, widok dachu i wszystkich elewacji, potrzebne rysunki konstrukcyjne oraz projekt instalacji wewnętrznych. Niekiedy prezentowane jest również usytuowanie obiektu w stosunku do stron świata oraz przykładowa aranżacja wnętrz.

 

Jakość projektu gotowego bywa rozmaita, toteż należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość nabywanej dokumentacji. Im bardziej szczegółowy jest projekt, im więcej zawiera rozwiązań projektowych, dotyczących konstrukcji i instalacji, tym łatwiejsze i tańsze jest późniejsze budowanie. Ponieważ jednak ustawodawca uzależnił treść i zakres projektu budowlanego od specyfiki i charakteru działki, toteż w dużej mierze o zakresie i formie projektu budowlanego decyduje autor projektu. Projekt końcowy będzie zatem wypadkową przepisów określających treść i zakres projektu budowlanego i wiedzy fachowej projektantów. Reasumując - przy zakupie projektu warto korzystać z ofert tych firm, które mają na rynku budowlanym dobrze ugruntowaną pozycję. Warto również zaznaczyć, że dokumentacja powinna być wykonana w czterech egzemplarzach.

 

Włączenie gotowego projektu jako projektu architektoniczno-budowlanego do projektu budowlanego jest dokonywane przez uprawnionego projektanta, uważanego w sensie prawnym za autora projektu. Uprawnionym projektantem może być wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia w zakresie projektowania, czyli mogąca pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Z uprawnień tych wynikają podstawowe obowiązki projektanta, za które uważa się opracowanie projektu budowlanego (w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wymaganiami ustawy i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej) oraz zobowiązanie do pełnienia nadzoru autorskiego.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)